S.C.O.R.

Proiectul „constituției” CPSGCOR este gata și acum așteaptă opiniile, sugestiile, propunerile dumneavoastră! Este de cea mai mare importanță ca acest document, temelia funcționării ulterioare a Corpului profesional, să fie unul consolidat și absolut coerent din punct de vedere al legii, logicii și funcționării practice.
Acum aveți ocazia să participați și să contribuiți la elaborarea regulamentului în formă definitivă. Observațiile dumneavoastră sunt așteptate pe adresa de e-mail dan_carlan@yahoo.compână miercuri, 07 aprilie 2021; pentru a fi ușor de identificat la ce anume vă referiți, propunerile vor fi înaintate exclusiv sub formă de amendamente, și anume:  „La articolul X, se modifică, se completează, etc.”. Forma definitivă a Regulamentului va fi publicată luni, 12 aprilie 2021 și va fi aprobată formal în cadrul fiecăreia dintre adunările generale de constituire.

PROIECTUL REGULAMENTULUI

Regulamentul de organizare și funcționare

a Corpului Profesional al Secretarilor Generali

ai Comunelor din România

 

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

 

Art. 1. – (1) Corpul Profesional al Secretarilor Generali ai Comunelor din România, identificat în continuare prin abreviația Corpul, C.P.S.G.CO.R. sau CPSGCOR, se constituie din persoane fizice care exercită, potrivit legii, funcția publică specifică de conducere de secretar general la nivelul comunelor din România;

(2) CPSGCOR se organizează și funcționează potrivit prezentului Regulament, în limitele și în condițiile Statutului Asociației Comunelor din România, identificată în continuare drept A.Co.R., precum și ale hotărârilor Adunării generale și deciziilor Consiliului director al A.Co.R..

Art. 2. – (1) CPSGCOR se organizează și funcționează, de drept și de fapt, ca structură fără personalitate juridică a A.Co.R., fiind constituit prin Decizia Consiliului director nr…./2004, reorganizat prin Decizia Consiliului director nr…./ aprilie 2021 și având următoarea organizare:

a)    un număr 41 de filiale județene, constituite astfel:

a1)      cu un număr minim de unsprezece membri;

a2)      cu organe de conducere alcătuite din Președintele filialei și Consiliul Director al filialei; dintre membrii Consiliului Director se aleg: un vicepreședinte și un secretar; numărul de membri ai Consiliului Director, precum și procedura de alegere și de demitere a Președintelui și a membrilor Consiliului Director sunt detaliate la art. 17;

b)    organizație națională, compusă din filialele județene, constituită astfel:

b1)      cu un număr minim de 9 filiale județene;

b2)      cu organe de conducere alcătuite din președintele Corpului și Consiliul Director al Corpului; dintre membrii Consiliului Director se aleg prim-vicepreședintele, vicepreședinții pe regiuni, secretarii generali ai Corpului; numărul de membri ai Consiliului Director, precum și procedura de alegere și de demitere a Președintelui sunt detaliate la art. 29.

(2) CPSGCOR are patrimoniu propriu, care este parte din patrimoniul ACoR, poate avea cont distinct deschis la o bancă comercială pe seama A.Co.R. cu drept de semnătură pentru Președintele CPSGCOR și/sau pentru împuternicitul acestuia.

Aceeași procedură se aplică și pentru filialele județene ale CPSGCOR;

Art. 3. – (1) CPSGCOR utilizează următoarele însemne:

a.     antetul;

b.     drapelul Corpului;

c.     imnul A.Co.R.;

d.     sigla; 

e.     ștampila.

(2) Antetul, sigla și ștampila CPSGCOR sunt aprobate de către Consiliul Director al Corpului, la propunerea Președintelui.

(3) Antetul CPSGCOR este conținut de toate actele emise de această structură a A.Co.R..

Art. 4. – (1) CPSGCOR are ca adresă de identificare a locului unde se poate primi corespondența în format fizic, comuna unde funcționează ca secretar general Președintele în exercițiu al Corpului.

La nivelul filialei județene, adresa de identificare este comuna unde funcționează ca secretar general Președintele în exercițiu al filialei județene.

Adresa de identificare electronică a Corpului este adresa de e-mail: presedintecorp@secretarigenerali.ro;

Pentru filialele județene, adresa de identificare electronică este adresa de e-mail de forma: presedinte+abreviereajudețului@secretarigenerali.ro;

(2) Schimbarea adresei se decide de către Consiliul Director al CPSGCOR.

(3) Prima adresă la înființarea CPSGCOR, este: ……

Art. 5. – (1) CPSGCOR funcționează pe același termen cu cel al A.Co.R. și numai dacă îndeplinește condiția prevăzută la art. 2 alin. (1).

(2) CPSGCOR are adresa de internet www.secretarigenerali.ro, precum și buton distinct pe pagina de internet a A.Co.R., www.acor.ro.

 

CAPITOLUL II

Scopul și obiectivele CPSGCOR

 

Art. 6. – CPSGCOR este corp profesional constituit la nivel județean și național, conform prevederilor Statutului A.Co.R., în scopul realizării unei uniuni mai strânse între membrii săi, pentru a ocroti drepturile și a promova interesele și obiectivele profesionale ale secretarilor comunelor din România.

Art.7. – (1) Obiectivele CPSGCOR sunt:

a)    respectarea prevederilor Statutului A.Co.R.;

b)    reprezentarea unitară a intereselor secretarilor generali ai comunelor din România în raporturile cu orice entitate, guvernamentală sau neguvernamentală, organizată la nivel național, regional, județean sau local, precum și cu orice organizație internațională;

c)     participarea activă și eficientă la procesul de descentralizare administrativă, precum și de modernizare și profesionalizare a funcției publice din România;

d)    implicarea activă în procesul de consultare prealabilă a ACoR, ca structură asociativă recunoscută drept reprezentativă prin Codul administrativ, în procesul de elaborare și adoptare a actelor normative de orice nivel, care privesc direct sau indirect administrația publică locală din România;

e)    creșterea nivelului de profesionalizare a membrilor Corpului, prin schimb continuu de experiență în interiorul acestuia, crearea de mecanisme de comunicare internă între membri, pe orizontală și pe verticală, pentru diseminarea bunelor practici în domeniul lor de activitate, precum și consolidarea unor baze de date cu cele mai bune modele de documente elaborate în activitatea secretarilor generali;

f)      apărarea drepturilor membrilor în fața instanțelor judecătorești, a organelor de jurisdicție, a altor instituții sau autorități publice, prin apărători proprii sau aleși; promovarea și/sau participarea la acțiuni de protest, în limitele și în condițiile legii, în cazul în care autoritățile administrației publice centrale refuză recunoașterea ori acordarea unor drepturi de natură salarială membrilor corpului profesional;

g)    promovarea unor forme de colaborare și întrajutorare reciprocă a membrilor corpului profesional;

h)    cooperarea, în condițiile prevăzute de lege, cu structuri profesionale similare din România sau din alte state;

i)       evidențierea persoanelor cu rezultate meritorii în activitatea CPSGCOR, prin crearea propriului sistem de decorații, medalii, titluri și premii;

j)       organizarea unor activități proprii pentru formarea și perfecționarea profesională a secretarilor comunelor din România.

(2) Obiectivele prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) se realizează prin:

a)    elaborarea și transmiterea celor cu drept de inițiativă legislativă a unor proiecte de acte normative sau propuneri de modificare și completare a unor acte normative;

b)    formularea de propuneri în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative specifice activității secretarilor generali ai comunelor, transmise spre consultare Asociației Comunelor din România.

c)     participarea, în cadrul și sub autoritatea ACoR, la negocieri, discuții sau dezbateri la nivelul ministerelor, al comisiilor parlamentare sau în cadrul altor forme de dialog structurat între executiv și/sau legislativ, pe de o parte, cu structurile asociative reprezentative de la nivelul administrației publice locale, pe de altă parte.

 

CAPITOLUL III

Formele și mijloacele de realizare a obiectivelor CPSGCOR

 

Art. 8. – (1) Pentru realizarea obiectivelor, CPSGCOR va folosi următoarele forme și mijloace:

a)    încheierea de acorduri, în orice domeniu, cu orice alte forme asociative cu caracter profesional și orice alte entități;

b)    organizarea de întruniri, seminarii, conferințe, dezbateri, mese rotunde, sesiuni de comunicări, ateliere de lucru, precum și orice alte forme de comunicare structurată care nu contravin ordinii de drept, în cadrul cărora se pot prezenta, după caz, declarații, comunicate sau memorii;

c)     organizarea de sesiuni de comunicări pentru prezentarea unor lucrări cu caracter științific;

d)    organizarea de schimburi de vizite, schimburi de experiență și de stagii de instruire și formare, în țară și/sau străinătate;

e)    adoptarea de hotărâri și decizii ori emiterea de dispoziții, după caz, precum și adoptarea / emiterea de recomandări;

f)      promovarea și întărirea activității de lobby la toate nivelurile proprii și spre toate mediile, respectiv: administrativ, social, economic, politic etc.;

g)    editarea de manuale, de pliante de prezentare, precum și de publicații proprii sau în cooperare/colaborare cu alte entități din țară ori din străinătate ;

h)    înființarea și actualizarea paginii proprii de internet;

i)       oricare alte forme și mijloace stabilite de adunarea generală sau de consiliul director.

(2) Recomandările se adoptă de către adunarea generală, consiliul director sau se emit de către președintele CPSGCOR în orice probleme care vizează interesele secretarilor generali ai comunelor din România, în relațiile cu orice entitate, numai dacă pentru soluționarea problemelor respective nu se pot adopta hotărâri și decizii ori nu se pot emite dispoziții, după caz; la nivelul filialelor județene ale CPSGCOR, prevederile prezentului articol se aplică corespunzător.

 

CAPITOLUL IV

Modul de dobândire/pierdere a calității de membru;

drepturile și obligațiile membrilor

 

Art. 9. – Poate avea calitatea de membru al CPSGCOR orice secretar general al unei comune din România, care aderă la acest corp profesional, angajându-se să pună cunoștințele și aportul său în muncă pentru desfășurarea unor activități de interes profesional și respectă obligațiile prevăzute la art.14.

Art.10. – (1) Aderarea la CPSGCOR se face prin adeziunea scrisă a persoanei interesate care intră sub incidența art. 9, ce se comunică pe adresa de poștă electronică contact+abreviereajudețului@secretarigenerali.ro a filialei județene corespunzătoare a Corpului.   Până la constituirea filialei județene corespunzătoare, adeziunea scrisă se poate completa și depune online, la adresa https://www.faxmedia.ro/cpsgcor/ , caz în care aceasta este verificată pentru autenticitate și validată de către administratorul site-ului.

(2) În termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii documentului prevăzut la alin. (1), președintele filialei județene a CPSGCOR emite legitimația de membru al CPSGCOR, pe care o înaintează persoanei interesate. Situația membrilor CPSGCOR, pe filiale, se publică și se actualizează pe pagina de internet proprie.

(3) Modelul-cadru privind legitimația de membru, se stabilește prin decizie a Consiliului Director al CPSGCOR. Prin aceeași decizie se stabilesc procedurile de înregistrare a documentelor primite, precum și de evidență a legitimațiilor emise.

(4) În cadrul fiecărei ședințe ordinare a Consiliului Director al filialei județene a Corpului, precum și în cel al fiecărei sesiuni ordinare a Adunării Generale județene, președintele filialei județene a CPSGCOR prezintă o informare privind secretarii generali ai comunelor care au dobândit calitatea de membru în perioada scursă de la ultima întrunire;

(5) În cadrul fiecărei ședințe ordinare a Consiliului Director al Corpului, precum și în cel al fiecărei sesiuni ordinare a Adunării Generale a acestuia, președintele CPSGCOR prezintă o informare privind secretarii comunelor care au dobândit calitatea de membru în perioada scursă de la ultima întrunire, pe baza informărilor primite de la președinții filialelor județene;

Art. 11. – Calitatea de membru al CPSGCOR se pierde în următoarele situații:

a)    prin renunțare la calitatea de membru, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor datei comunicării transmise președintelui filialei CPSGCOR pe adresa de poștă electronică contact+abreviereajudețului@secretarigenerali.ro;

b)    prin încetarea exercitării funcției de secretar general al comunei;

c)     prin excludere, potrivit hotărârii adunării generale a filialei județene a CPSGCOR;

 

Art.12. – (1) Excluderea unui membru din filiala județeană a CPSGCOR poate fi hotărâtă numai de către adunarea generală a acesteia și numai pentru oricare din următoarele situații:

a)    lipsa nemotivată de la mai mult de două sesiuni ordinare consecutive ale adunării generale a secretarului general respectiv, în cazul în care acesta este membru al Consiliului Director al filialei județene a CPSGCOR;

b)    alte situații deosebite constatate prin decizie a consiliului director al filialei județene a CPSGCOR, după o prealabilă și temeinică analiză;

c)     punctul b) nu se aplică membrului care îndeplinește funcția de președinte, prim-vicepreședinte, vicepreședinte sau secretar al organizației naționale.

 

(2) Hotărârea de excludere a unui membru dintr-o filială județeană a CPSGCOR se comunică membrului în cauză, precum și președintelui executiv al filialei județene a A.Co.R. și se publică pe pagina de internet a asociației.

(3) Hotărârea de excludere a unui membru dintr-o filială județeană a CPSGCOR poate fi contestată de către acesta în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia potrivit alin. (2). Contestația se transmite în format electronic la Președintele Corpului, pe adresa de e-mail presedintecorp@secretarigenerali.ro și se soluționează la prima întrunire a Colegiului Director al Corpului, prin Decizie a acestuia, care este definitivă.

Art.13. – Membrii CPSGCOR au următoarele drepturi:

a)    să participe, prin alegeri, la conducerea CPSGCOR, în condițiile stabilite de prezentul regulament sau de hotărârile Adunării Generale;

b)    să participe la dezbateri și la întocmirea materialelor înscrise pe ordinea de zi;

c)     să solicite și să primească sprijin pentru soluționarea problemelor deosebite cu care se confruntă;

d)    să exprime opinii atât asupra problemelor aflate în dezbatere, cât și asupra hotărârilor, a deciziilor sau a recomandărilor CPSGCOR, după caz;

e)    să formuleze cereri și propuneri;

f)      să propună inițierea, modificarea, completarea sau abrogarea unor acte normative ce vizează direct sau indirect administrația publică locală;

g)    să fie informați asupra documentelor adoptate de Adunarea Generală, de Consiliul Director sau emise de Președintele CPSGCOR, atât la nivel județean cât și la nivel național;

h)    să participe la formele și mijloacele de realizare a obiectivelor, precum și să beneficieze de acestea;

i)       să solicite, motivat, includerea pe ordinea de zi și a altor probleme decât cele anunțate;

j)       să acceseze, în condițiile stabilite de Consiliul Director, banca de date și informații a CPSGCOR, respectiv a A.Co.R.;

k)     să beneficieze pentru rezultate meritorii de decorații, medalii, titluri și premii.

Art.14. – Membrii CPSGCOR, au următoarele obligații:

a)    să respecte prevederile Statutului A.Co.R., precum și hotărârile Adunării Generale, deciziile Consiliului Director, instrucțiunile Comitetului operativ și dispozițiile președintelui A.Co.R.;

b)    să respecte prevederile prezentului regulament, precum și pe cele ale hotărârilor Adunării Generale, ale deciziilor Consiliului Director, precum și pe cele ale dispozițiilor Președintelui CPSGCOR, la nivel județean și la nivel național;

c)     să contribuie prin toate formele și mijloacele la realizarea obiectivelor CPSGCOR, precum și pe cele ale A.Co.R.;

d)    să contribuie la susținerea materială a CPSGCOR, în condițiile stabilite de Adunarea Generală.

 

CAPITOLUL V

Reprezentativitatea

 

Art. 15. – (1) În vederea asigurării unui cadru flexibil și operativ de organizare și funcționare a CPSGCOR, acesta este organizat astfel:

a)    41 de filiale județene;

b)    organizația națională, constituită din totalitatea filialelor județene.

(2) se instituie nivelul reprezentativ, după cum urmează:

a)    nivelul reprezentativ local – cel asigurat de către fiecare secretar general al comunei;

b)    nivelul reprezentativ județean – cel asigurat de către secretarul general al comunei care îndeplinește funcția de președinte al filialei județene a CPSGCOR, ales de către membrii CPSGCOR din respectiva filială județeană;

c)     nivelul reprezentativ regional – cel asigurat de către președintele filialei județene care reprezintă CPSGCOR la nivelul unei regiuni de dezvoltare. În primul mandat al structurilor alese ale Corpului, începând cu anul 2021, acesta este președintele filialei județene cu procentul cel mai mare de membri, raportat la numărul total de comune din județul respectiv; în caz de egalitate procentuală, primează numărul efectiv de membri. Începând cu cel de-al doilea mandat ales după anul 2021, nivelul reprezentativ regional este asigurat de către unul dintre președinții filialelor județene din regiune, ales la nivel regional prin votul direct al membrilor Consiliilor Directoare ale filialelor respective.

d)    nivelul reprezentativ național – cel asigurat de către Președintele Corpului, ales potrivit prezentului Regulament, respectiv de către Consiliul Director al Corpului, format din președinții filialelor județene ale Corpului.

(3) Cvorumul la nivelul național se raportează la numărul județelor la nivelul cărora sunt înființate filiale cu cel puțin 11 membri.

 

CAPITOLUL VI

Organele de conducere ale filialei județene a CPSGCOR

 

Art.16. – (1) Organele de conducere ale filialei județene a CPSGCOR sunt:

a)    adunarea generală;

b)    consiliul director, cu componența: vicepreședinte, secretar general al filialei, membru/membri;

c)     președintele.

Art.17. – (1) Adunarea generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor, competența acesteia cuprinzând:

a)    stabilirea strategiei și a programelor generale ale filialei județene a CPSGCOR;

b)    alegerea și revocarea Președintelui și a membrilor Consiliului Director ai filialei județene, precum și efectuarea analizei activității acestora;

c)     aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, preluate în/din situațiile financiare ale filialei județene a A.Co.R.;

d)    aprobarea raportului privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul precedent;

e)    înființarea de comisii în domenii pe care le apreciază ca fiind utile aducerii la îndeplinire a prezentului regulament;

f)      aprobarea acordurilor de aderare, afiliere, asociere, colaborare sau cooperare, după caz, la organizații naționale sau internaționale;

g)    orice alte atribuții prevăzute de lege, de Statutul A.Co.R. și de prezentul Regulament.

(2) Atribuția prevăzută la alin. (1) lit. b) se realizează astfel:

a)    la orice adunare generală, este obligatoriu invitat președintele filialei județene a A.Co.R.;

b)    președintele filialei județene a Corpului nu face parte din Consiliul Director;

c)     numărul de membri ai Consiliului Director se stabilește astfel:

c1)       pentru numărul de membri ai filialei sub 1/3 din numărul total de comune dintr-un județ: 3 membri (vicepreședinte, secretar general și un membru);

c2)       pentru numărul de membri cuprins între 1/3 și 2/3 din numărul total de comune dintr-un județ: 5 membri (vicepreședinte, secretar general și 3 membri);

c3)       pentru numărul de membri mai mare decât 2/3 din numărul total de comune dintr-un județ: 7 membri (vicepreședinte, secretar general și 5 membri);

 

d)    un membru al filialei poate candida atât pentru funcția de Președinte cât și pentru cea de membru în Consiliul Director;

e)    în cadrul Adunării Generale, alegerea Președintelui precede alegerea Consiliului Director;

f)      cvorumul de prezență necesar pentru desfășurarea regulamentară a procedurii de alegeri, la prima convocare a Adunării Generale, este reprezentat de cel puțin două treimi din numărul membrilor filialei județene; pentru calcularea cvorumului necesar, fracțiunea rezultată din aplicarea raportului de două treimi se rotunjește la întreg, prin adaos.

În cazul neîntrunirii cvorumului, se aplică prevederile art. 18. alin. (2).

g)    Președintele este ales direct de către toți membrii filialei, prin vot deschis sau secret, după cum decide Adunarea Generală;

În cazul Adunării Generale desfășurate prin prezență fizică, la începerea procedurilor de alegeri se alege o comisie electorală formată din trei membri, dintre cei care nu candidează în cadrul ședinței pentru funcții care fac obiectul alegerilor.
Comisia electorală urmărește aplicarea procedurilor prevăzute de prezentul Regulament, consemnează rezultatele alegerilor într-un proces verbal semnat de către membrii care au participat la ședință, predând la finalul ședinței toate aceste materiale, împreună cu buletinele de vot, după caz, către Președintele filialei județene.

În cazul Adunării Generale desfășurate on-line, votul este obligatoriu deschis; dacă există posibilitatea votului electronic, votul este exprimat așa cum permit condițiile tehnice ale platformei pe care se efectuează votul;

În cazul adunărilor generale desfășurate on-line, ședința va fi înregistrată și arhivată; coordonatorul tehnic va întocmi un proces-verbal de ședință, îl va trimite pe e-mail la participanți, aceștia vor retransmite e-mail cu subiect: „procesul verbal este conform cu ședința la care am participat”;

Procesul verbal, e-mailurile de confirmare, alături de înregistrarea ședinței, constituie dovada desfășurării adunării generale și se arhivează electronic;

Pentru votul exprimat electronic, înregistrarea procedurii de vot și a tuturor operațiunilor realizate de platformă se arhivează electronic;

h)    Președinte este ales candidatul care obține, din primul tur, majoritatea absolută a voturilor exprimate; în cazul în care niciun candidat nu obține acest număr de voturi, se organizează un al doilea scrutin și funcția de președinte revine candidatului care obține cele mai multe voturi;

i)       Consiliul Director este ales prin aceeași modalitate de vot ca și cea pentru președinte, de către toți membrii filialei;

j)       pentru Consiliul Director, fiecare alegător acordă câte un vot pentru fiecare candidat înscris pe care dorește să îl aleagă, numărul total de voturi acordate de către un alegător neputând fi mai mare decât numărul de membri ai Consiliului Director.

k)     Funcțiile din componența Consiliului Director se ocupă în ordinea numărului de voturi obținute, în limita numărului de locuri în Consiliul Director, în ordinea: vicepreședinte, secretar general, membri.

l)       În caz de balotaj, la egalitate de voturi pentru ocuparea unei funcții sau a ultimelor locuri de membru, se organizează un nou tur de alegeri, doar între candidații aflați la egalitate, pentru funcția sau numărul de locuri rămase neocupate, aplicându-se corespunzător procedura de la literele j) și k).

m)   în cazul în care un membru este ales într-o funcție din componența Consiliului Director dar acesta nu dorește să ocupe acea funcție, funcția revine următorului candidat de pe listă, în ordinea numărului de voturi obținute;

n)    în cazul în care, după procedura descrisă la lit. i)-m), rămân locuri vacante în Consiliul Director, se organizează un nou tur de alegeri, doar pentru locurile vacante. În acest caz, înscrierile pentru candidaturi se înregistrează pe loc.

o)    în cazul în care nici după noul tur de alegeri nu se ocupă toate funcțiile din componența Consiliului Director, acesta poate funcționa doar cu vicepreședinte și secretar general al filialei;