Proiectul „constituției” CPSGCOR este gata și acum așteaptă opiniile, sugestiile, propunerile dumneavoastră! Este de cea mai mare importanță ca acest document, temelia funcționării ulterioare a Corpului profesional, să fie unul consolidat și absolut coerent din punct de vedere al legii, logicii și funcționării practice.
Acum aveți ocazia să participați și să contribuiți la elaborarea regulamentului în formă definitivă. Observațiile dumneavoastră sunt așteptate pe adresa de e-mail dan_carlan@yahoo.compână miercuri, 07 aprilie 2021; pentru a fi ușor de identificat la ce anume vă referiți, propunerile vor fi înaintate exclusiv sub formă de amendamente, și anume:  „La articolul X, se modifică, se completează, etc.”. Forma definitivă a Regulamentului va fi publicată luni, 12 aprilie 2021 și va fi aprobată formal în cadrul fiecăreia dintre adunările generale de constituire.

PROIECTUL REGULAMENTULUI

Regulamentul de organizare și funcționare

a Corpului Profesional al Secretarilor Generali

ai Comunelor din România

 

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

 

Art. 1. – (1) Corpul Profesional al Secretarilor Generali ai Comunelor din România, identificat în continuare prin abreviația Corpul, C.P.S.G.CO.R. sau CPSGCOR, se constituie din persoane fizice care exercită, potrivit legii, funcția publică specifică de conducere de secretar general la nivelul comunelor din România;

(2) CPSGCOR se organizează și funcționează potrivit prezentului Regulament, în limitele și în condițiile Statutului Asociației Comunelor din România, identificată în continuare drept A.Co.R., precum și ale hotărârilor Adunării generale și deciziilor Consiliului director al A.Co.R..

Art. 2. – (1) CPSGCOR se organizează și funcționează, de drept și de fapt, ca structură fără personalitate juridică a A.Co.R., fiind constituit prin Decizia Consiliului director nr…./2004, reorganizat prin Decizia Consiliului director nr…./ aprilie 2021 și având următoarea organizare:

a)    un număr 41 de filiale județene, constituite astfel:

a1)      cu un număr minim de unsprezece membri;

a2)      cu organe de conducere alcătuite din Președintele filialei și Consiliul Director al filialei; dintre membrii Consiliului Director se aleg: un vicepreședinte și un secretar; numărul de membri ai Consiliului Director, precum și procedura de alegere și de demitere a Președintelui și a membrilor Consiliului Director sunt detaliate la art. 17;

b)    organizație națională, compusă din filialele județene, constituită astfel:

b1)      cu un număr minim de 9 filiale județene;

b2)      cu organe de conducere alcătuite din președintele Corpului și Consiliul Director al Corpului; dintre membrii Consiliului Director se aleg prim-vicepreședintele, vicepreședinții pe regiuni, secretarii generali ai Corpului; numărul de membri ai Consiliului Director, precum și procedura de alegere și de demitere a Președintelui sunt detaliate la art. 29.

(2) CPSGCOR are patrimoniu propriu, care este parte din patrimoniul ACoR, poate avea cont distinct deschis la o bancă comercială pe seama A.Co.R. cu drept de semnătură pentru Președintele CPSGCOR și/sau pentru împuternicitul acestuia.

Aceeași procedură se aplică și pentru filialele județene ale CPSGCOR;

Art. 3. – (1) CPSGCOR utilizează următoarele însemne:

a.     antetul;

b.     drapelul Corpului;

c.     imnul A.Co.R.;

d.     sigla; 

e.     ștampila.

(2) Antetul, sigla și ștampila CPSGCOR sunt aprobate de către Consiliul Director al Corpului, la propunerea Președintelui.

(3) Antetul CPSGCOR este conținut de toate actele emise de această structură a A.Co.R..

Art. 4. – (1) CPSGCOR are ca adresă de identificare a locului unde se poate primi corespondența în format fizic, comuna unde funcționează ca secretar general Președintele în exercițiu al Corpului.

La nivelul filialei județene, adresa de identificare este comuna unde funcționează ca secretar general Președintele în exercițiu al filialei județene.

Adresa de identificare electronică a Corpului este adresa de e-mail: presedintecorp@secretarigenerali.ro;

Pentru filialele județene, adresa de identificare electronică este adresa de e-mail de forma: presedinte+abreviereajudețului@secretarigenerali.ro;

(2) Schimbarea adresei se decide de către Consiliul Director al CPSGCOR.

(3) Prima adresă la înființarea CPSGCOR, este: ……

Art. 5. – (1) CPSGCOR funcționează pe același termen cu cel al A.Co.R. și numai dacă îndeplinește condiția prevăzută la art. 2 alin. (1).

(2) CPSGCOR are adresa de internet www.secretarigenerali.ro, precum și buton distinct pe pagina de internet a A.Co.R., www.acor.ro.

 

CAPITOLUL II

Scopul și obiectivele CPSGCOR

 

Art. 6. – CPSGCOR este corp profesional constituit la nivel județean și național, conform prevederilor Statutului A.Co.R., în scopul realizării unei uniuni mai strânse între membrii săi, pentru a ocroti drepturile și a promova interesele și obiectivele profesionale ale secretarilor comunelor din România.

Art.7. – (1) Obiectivele CPSGCOR sunt:

a)    respectarea prevederilor Statutului A.Co.R.;

b)    reprezentarea unitară a intereselor secretarilor generali ai comunelor din România în raporturile cu orice entitate, guvernamentală sau neguvernamentală, organizată la nivel național, regional, județean sau local, precum și cu orice organizație internațională;

c)     participarea activă și eficientă la procesul de descentralizare administrativă, precum și de modernizare și profesionalizare a funcției publice din România;

d)    implicarea activă în procesul de consultare prealabilă a ACoR, ca structură asociativă recunoscută drept reprezentativă prin Codul administrativ, în procesul de elaborare și adoptare a actelor normative de orice nivel, care privesc direct sau indirect administrația publică locală din România;

e)    creșterea nivelului de profesionalizare a membrilor Corpului, prin schimb continuu de experiență în interiorul acestuia, crearea de mecanisme de comunicare internă între membri, pe orizontală și pe verticală, pentru diseminarea bunelor practici în domeniul lor de activitate, precum și consolidarea unor baze de date cu cele mai bune modele de documente elaborate în activitatea secretarilor generali;

f)      apărarea drepturilor membrilor în fața instanțelor judecătorești, a organelor de jurisdicție, a altor instituții sau autorități publice, prin apărători proprii sau aleși; promovarea și/sau participarea la acțiuni de protest, în limitele și în condițiile legii, în cazul în care autoritățile administrației publice centrale refuză recunoașterea ori acordarea unor drepturi de natură salarială membrilor corpului profesional;

g)    promovarea unor forme de colaborare și întrajutorare reciprocă a membrilor corpului profesional;

h)    cooperarea, în condițiile prevăzute de lege, cu structuri profesionale similare din România sau din alte state;

i)       evidențierea persoanelor cu rezultate meritorii în activitatea CPSGCOR, prin crearea propriului sistem de decorații, medalii, titluri și premii;

j)       organizarea unor activități proprii pentru formarea și perfecționarea profesională a secretarilor comunelor din România.

(2) Obiectivele prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) se realizează prin:

a)    elaborarea și transmiterea celor cu drept de inițiativă legislativă a unor proiecte de acte normative sau propuneri de modificare și completare a unor acte normative;

b)    formularea de propuneri în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative specifice activității secretarilor generali ai comunelor, transmise spre consultare Asociației Comunelor din România.

c)     participarea, în cadrul și sub autoritatea ACoR, la negocieri, discuții sau dezbateri la nivelul ministerelor, al comisiilor parlamentare sau în cadrul altor forme de dialog structurat între executiv și/sau legislativ, pe de o parte, cu structurile asociative reprezentative de la nivelul administrației publice locale, pe de altă parte.

 

CAPITOLUL III

Formele și mijloacele de realizare a obiectivelor CPSGCOR

 

Art. 8. – (1) Pentru realizarea obiectivelor, CPSGCOR va folosi următoarele forme și mijloace:

a)    încheierea de acorduri, în orice domeniu, cu orice alte forme asociative cu caracter profesional și orice alte entități;

b)    organizarea de întruniri, seminarii, conferințe, dezbateri, mese rotunde, sesiuni de comunicări, ateliere de lucru, precum și orice alte forme de comunicare structurată care nu contravin ordinii de drept, în cadrul cărora se pot prezenta, după caz, declarații, comunicate sau memorii;

c)     organizarea de sesiuni de comunicări pentru prezentarea unor lucrări cu caracter științific;

d)    organizarea de schimburi de vizite, schimburi de experiență și de stagii de instruire și formare, în țară și/sau străinătate;

e)    adoptarea de hotărâri și decizii ori emiterea de dispoziții, după caz, precum și adoptarea / emiterea de recomandări;

f)      promovarea și întărirea activității de lobby la toate nivelurile proprii și spre toate mediile, respectiv: administrativ, social, economic, politic etc.;

g)    editarea de manuale, de pliante de prezentare, precum și de publicații proprii sau în cooperare/colaborare cu alte entități din țară ori din străinătate ;

h)    înființarea și actualizarea paginii proprii de internet;

i)       oricare alte forme și mijloace stabilite de adunarea generală sau de consiliul director.

(2) Recomandările se adoptă de către adunarea generală, consiliul director sau se emit de către președintele CPSGCOR în orice probleme care vizează interesele secretarilor generali ai comunelor din România, în relațiile cu orice entitate, numai dacă pentru soluționarea problemelor respective nu se pot adopta hotărâri și decizii ori nu se pot emite dispoziții, după caz; la nivelul filialelor județene ale CPSGCOR, prevederile prezentului articol se aplică corespunzător.

 

CAPITOLUL IV

Modul de dobândire/pierdere a calității de membru;

drepturile și obligațiile membrilor

 

Art. 9. – Poate avea calitatea de membru al CPSGCOR orice secretar general al unei comune din România, care aderă la acest corp profesional, angajându-se să pună cunoștințele și aportul său în muncă pentru desfășurarea unor activități de interes profesional și respectă obligațiile prevăzute la art.14.

Art.10. – (1) Aderarea la CPSGCOR se face prin adeziunea scrisă a persoanei interesate care intră sub incidența art. 9, ce se comunică pe adresa de poștă electronică contact+abreviereajudețului@secretarigenerali.ro a filialei județene corespunzătoare a Corpului.   Până la constituirea filialei județene corespunzătoare, adeziunea scrisă se poate completa și depune online, la adresa https://www.faxmedia.ro/cpsgcor/ , caz în care aceasta este verificată pentru autenticitate și validată de către administratorul site-ului.

(2) În termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii documentului prevăzut la alin. (1), președintele filialei județene a CPSGCOR emite legitimația de membru al CPSGCOR, pe care o înaintează persoanei interesate. Situația membrilor CPSGCOR, pe filiale, se publică și se actualizează pe pagina de internet proprie.

(3) Modelul-cadru privind legitimația de membru, se stabilește prin decizie a Consiliului Director al CPSGCOR. Prin aceeași decizie se stabilesc procedurile de înregistrare a documentelor primite, precum și de evidență a legitimațiilor emise.

(4) În cadrul fiecărei ședințe ordinare a Consiliului Director al filialei județene a Corpului, precum și în cel al fiecărei sesiuni ordinare a Adunării Generale județene, președintele filialei județene a CPSGCOR prezintă o informare privind secretarii generali ai comunelor care au dobândit calitatea de membru în perioada scursă de la ultima întrunire;

(5) În cadrul fiecărei ședințe ordinare a Consiliului Director al Corpului, precum și în cel al fiecărei sesiuni ordinare a Adunării Generale a acestuia, președintele CPSGCOR prezintă o informare privind secretarii comunelor care au dobândit calitatea de membru în perioada scursă de la ultima întrunire, pe baza informărilor primite de la președinții filialelor județene;

Art. 11. – Calitatea de membru al CPSGCOR se pierde în următoarele situații:

a)    prin renunțare la calitatea de membru, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor datei comunicării transmise președintelui filialei CPSGCOR pe adresa de poștă electronică contact+abreviereajudețului@secretarigenerali.ro;

b)    prin încetarea exercitării funcției de secretar general al comunei;

c)     prin excludere, potrivit hotărârii adunării generale a filialei județene a CPSGCOR;

 

Art.12. – (1) Excluderea unui membru din filiala județeană a CPSGCOR poate fi hotărâtă numai de către adunarea generală a acesteia și numai pentru oricare din următoarele situații:

a)    lipsa nemotivată de la mai mult de două sesiuni ordinare consecutive ale adunării generale a secretarului general respectiv, în cazul în care acesta este membru al Consiliului Director al filialei județene a CPSGCOR;

b)    alte situații deosebite constatate prin decizie a consiliului director al filialei județene a CPSGCOR, după o prealabilă și temeinică analiză;

c)     punctul b) nu se aplică membrului care îndeplinește funcția de președinte, prim-vicepreședinte, vicepreședinte sau secretar al organizației naționale.

 

(2) Hotărârea de excludere a unui membru dintr-o filială județeană a CPSGCOR se comunică membrului în cauză, precum și președintelui executiv al filialei județene a A.Co.R. și se publică pe pagina de internet a asociației.

(3) Hotărârea de excludere a unui membru dintr-o filială județeană a CPSGCOR poate fi contestată de către acesta în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia potrivit alin. (2). Contestația se transmite în format electronic la Președintele Corpului, pe adresa de e-mail presedintecorp@secretarigenerali.ro și se soluționează la prima întrunire a Colegiului Director al Corpului, prin Decizie a acestuia, care este definitivă.

Art.13. – Membrii CPSGCOR au următoarele drepturi:

a)    să participe, prin alegeri, la conducerea CPSGCOR, în condițiile stabilite de prezentul regulament sau de hotărârile Adunării Generale;

b)    să participe la dezbateri și la întocmirea materialelor înscrise pe ordinea de zi;

c)     să solicite și să primească sprijin pentru soluționarea problemelor deosebite cu care se confruntă;

d)    să exprime opinii atât asupra problemelor aflate în dezbatere, cât și asupra hotărârilor, a deciziilor sau a recomandărilor CPSGCOR, după caz;

e)    să formuleze cereri și propuneri;

f)      să propună inițierea, modificarea, completarea sau abrogarea unor acte normative ce vizează direct sau indirect administrația publică locală;

g)    să fie informați asupra documentelor adoptate de Adunarea Generală, de Consiliul Director sau emise de Președintele CPSGCOR, atât la nivel județean cât și la nivel național;

h)    să participe la formele și mijloacele de realizare a obiectivelor, precum și să beneficieze de acestea;

i)       să solicite, motivat, includerea pe ordinea de zi și a altor probleme decât cele anunțate;

j)       să acceseze, în condițiile stabilite de Consiliul Director, banca de date și informații a CPSGCOR, respectiv a A.Co.R.;

k)     să beneficieze pentru rezultate meritorii de decorații, medalii, titluri și premii.

Art.14. – Membrii CPSGCOR, au următoarele obligații:

a)    să respecte prevederile Statutului A.Co.R., precum și hotărârile Adunării Generale, deciziile Consiliului Director, instrucțiunile Comitetului operativ și dispozițiile președintelui A.Co.R.;

b)    să respecte prevederile prezentului regulament, precum și pe cele ale hotărârilor Adunării Generale, ale deciziilor Consiliului Director, precum și pe cele ale dispozițiilor Președintelui CPSGCOR, la nivel județean și la nivel național;

c)     să contribuie prin toate formele și mijloacele la realizarea obiectivelor CPSGCOR, precum și pe cele ale A.Co.R.;

d)    să contribuie la susținerea materială a CPSGCOR, în condițiile stabilite de Adunarea Generală.

 

CAPITOLUL V

Reprezentativitatea

 

Art. 15. – (1) În vederea asigurării unui cadru flexibil și operativ de organizare și funcționare a CPSGCOR, acesta este organizat astfel:

a)    41 de filiale județene;

b)    organizația națională, constituită din totalitatea filialelor județene.

(2) se instituie nivelul reprezentativ, după cum urmează:

a)    nivelul reprezentativ local – cel asigurat de către fiecare secretar general al comunei;

b)    nivelul reprezentativ județean – cel asigurat de către secretarul general al comunei care îndeplinește funcția de președinte al filialei județene a CPSGCOR, ales de către membrii CPSGCOR din respectiva filială județeană;

c)     nivelul reprezentativ regional – cel asigurat de către președintele filialei județene care reprezintă CPSGCOR la nivelul unei regiuni de dezvoltare. În primul mandat al structurilor alese ale Corpului, începând cu anul 2021, acesta este președintele filialei județene cu procentul cel mai mare de membri, raportat la numărul total de comune din județul respectiv; în caz de egalitate procentuală, primează numărul efectiv de membri. Începând cu cel de-al doilea mandat ales după anul 2021, nivelul reprezentativ regional este asigurat de către unul dintre președinții filialelor județene din regiune, ales la nivel regional prin votul direct al membrilor Consiliilor Directoare ale filialelor respective.

d)    nivelul reprezentativ național – cel asigurat de către Președintele Corpului, ales potrivit prezentului Regulament, respectiv de către Consiliul Director al Corpului, format din președinții filialelor județene ale Corpului.

(3) Cvorumul la nivelul național se raportează la numărul județelor la nivelul cărora sunt înființate filiale cu cel puțin 11 membri.

 

CAPITOLUL VI

Organele de conducere ale filialei județene a CPSGCOR

 

Art.16. – (1) Organele de conducere ale filialei județene a CPSGCOR sunt:

a)    adunarea generală;

b)    consiliul director, cu componența: vicepreședinte, secretar general al filialei, membru/membri;

c)     președintele.

Art.17. – (1) Adunarea generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor, competența acesteia cuprinzând:

a)    stabilirea strategiei și a programelor generale ale filialei județene a CPSGCOR;

b)    alegerea și revocarea Președintelui și a membrilor Consiliului Director ai filialei județene, precum și efectuarea analizei activității acestora;

c)     aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, preluate în/din situațiile financiare ale filialei județene a A.Co.R.;

d)    aprobarea raportului privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul precedent;

e)    înființarea de comisii în domenii pe care le apreciază ca fiind utile aducerii la îndeplinire a prezentului regulament;

f)      aprobarea acordurilor de aderare, afiliere, asociere, colaborare sau cooperare, după caz, la organizații naționale sau internaționale;

g)    orice alte atribuții prevăzute de lege, de Statutul A.Co.R. și de prezentul Regulament.

(2) Atribuția prevăzută la alin. (1) lit. b) se realizează astfel:

a)    la orice adunare generală, este obligatoriu invitat președintele filialei județene a A.Co.R.;

b)    președintele filialei județene a Corpului nu face parte din Consiliul Director;

c)     numărul de membri ai Consiliului Director se stabilește astfel:

c1)       pentru numărul de membri ai filialei sub 1/3 din numărul total de comune dintr-un județ: 3 membri (vicepreședinte, secretar general și un membru);

c2)       pentru numărul de membri cuprins între 1/3 și 2/3 din numărul total de comune dintr-un județ: 5 membri (vicepreședinte, secretar general și 3 membri);

c3)       pentru numărul de membri mai mare decât 2/3 din numărul total de comune dintr-un județ: 7 membri (vicepreședinte, secretar general și 5 membri);

 

d)    un membru al filialei poate candida atât pentru funcția de Președinte cât și pentru cea de membru în Consiliul Director;

e)    în cadrul Adunării Generale, alegerea Președintelui precede alegerea Consiliului Director;

f)      cvorumul de prezență necesar pentru desfășurarea regulamentară a procedurii de alegeri, la prima convocare a Adunării Generale, este reprezentat de cel puțin două treimi din numărul membrilor filialei județene; pentru calcularea cvorumului necesar, fracțiunea rezultată din aplicarea raportului de două treimi se rotunjește la întreg, prin adaos.

În cazul neîntrunirii cvorumului, se aplică prevederile art. 18. alin. (2).

g)    Președintele este ales direct de către toți membrii filialei, prin vot deschis sau secret, după cum decide Adunarea Generală;

În cazul Adunării Generale desfășurate prin prezență fizică, la începerea procedurilor de alegeri se alege o comisie electorală formată din trei membri, dintre cei care nu candidează în cadrul ședinței pentru funcții care fac obiectul alegerilor.
Comisia electorală urmărește aplicarea procedurilor prevăzute de prezentul Regulament, consemnează rezultatele alegerilor într-un proces verbal semnat de către membrii care au participat la ședință, predând la finalul ședinței toate aceste materiale, împreună cu buletinele de vot, după caz, către Președintele filialei județene.

În cazul Adunării Generale desfășurate on-line, votul este obligatoriu deschis; dacă există posibilitatea votului electronic, votul este exprimat așa cum permit condițiile tehnice ale platformei pe care se efectuează votul;

În cazul adunărilor generale desfășurate on-line, ședința va fi înregistrată și arhivată; coordonatorul tehnic va întocmi un proces-verbal de ședință, îl va trimite pe e-mail la participanți, aceștia vor retransmite e-mail cu subiect: „procesul verbal este conform cu ședința la care am participat”;

Procesul verbal, e-mailurile de confirmare, alături de înregistrarea ședinței, constituie dovada desfășurării adunării generale și se arhivează electronic;

Pentru votul exprimat electronic, înregistrarea procedurii de vot și a tuturor operațiunilor realizate de platformă se arhivează electronic;

h)    Președinte este ales candidatul care obține, din primul tur, majoritatea absolută a voturilor exprimate; în cazul în care niciun candidat nu obține acest număr de voturi, se organizează un al doilea scrutin și funcția de președinte revine candidatului care obține cele mai multe voturi;

i)       Consiliul Director este ales prin aceeași modalitate de vot ca și cea pentru președinte, de către toți membrii filialei;

j)       pentru Consiliul Director, fiecare alegător acordă câte un vot pentru fiecare candidat înscris pe care dorește să îl aleagă, numărul total de voturi acordate de către un alegător neputând fi mai mare decât numărul de membri ai Consiliului Director.

k)     Funcțiile din componența Consiliului Director se ocupă în ordinea numărului de voturi obținute, în limita numărului de locuri în Consiliul Director, în ordinea: vicepreședinte, secretar general, membri.

l)       În caz de balotaj, la egalitate de voturi pentru ocuparea unei funcții sau a ultimelor locuri de membru, se organizează un nou tur de alegeri, doar între candidații aflați la egalitate, pentru funcția sau numărul de locuri rămase neocupate, aplicându-se corespunzător procedura de la literele j) și k).

m)   în cazul în care un membru este ales într-o funcție din componența Consiliului Director dar acesta nu dorește să ocupe acea funcție, funcția revine următorului candidat de pe listă, în ordinea numărului de voturi obținute;

n)    în cazul în care, după procedura descrisă la lit. i)-m), rămân locuri vacante în Consiliul Director, se organizează un nou tur de alegeri, doar pentru locurile vacante. În acest caz, înscrierile pentru candidaturi se înregistrează pe loc.

o)    în cazul în care nici după noul tur de alegeri nu se ocupă toate funcțiile din componența Consiliului Director, acesta poate funcționa doar cu vicepreședinte și secretar general al filialei;

p)    o filială care, în urma alegerilor, nu poate constitui consiliul director nici în componența minimă prevăzută la lit. o), se dizolvă de drept, constatându-se lipsa de interes a membrilor pentru activitatea filialei; dizolvarea se produce prin dispoziția de constatare emisă de către Președintele CPSGCOR;

q)    primul mandat al organelor de conducere ale filialei județene a CPSGCOR alese începând cu anul 2021, are durata de un an;

r)      al doilea mandat al organelor de conducere ale filialei județene are durata egală cu timpul rămas până la termenul care se împlinește la două luni după organizarea alegerilor locale generale următoare;

s)     începând cu următoarele alegeri locale generale, mandatul organelor de conducere ale filialei județene ale Corpului este egal cu durata mandatului primarilor, iar adunările generale de alegeri au loc, de regulă, până cel târziu la două luni după data alegerilor locale generale;

t)      procedura de demitere a președintelui și a membrilor consiliului director al filialei județene a CPSGCOR:

t1)        pentru motive bine întemeiate, la propunerea a cel puțin o treime dintre membrii filialei județene, se inițiază procedura de demitere a Președintelui filialei județene;

t2)        secretarul general al  filialei județene este acela care ia act, verifică conformitatea propunerii și publică pe pagina de internet a Corpului, la secțiunea filialei județene, propunerea de demitere, membrii care susțin propunerea și data Adunării Generale în care se va supune la vot propunerea;

t3)        data adunării generale nu poate fi stabilită mai târziu de o lună de la înregistrarea propunerii, dacă propunerea îndeplinește criteriul prevăzut la pct. t1);

t4)        pentru a fi demis Președintele, propunerea de demitere trebuie să întrunească un număr de voturi reprezentând majoritatea absolută a membrilor filialei, sau cel puțin un vot peste numărul de voturi cu care a fost ales președinte, dacă acesta a fost ales cu un număr de voturi mai mic de voturi decât majoritatea absolută a membrilor filialei, calculată la data votării propunerii de demitere;

t5)        o propunere de demitere nu poate fi inițiată în primul și în al doilea mandat al organelor de conducere; pentru mandatele următoare, o propunere de demitere poate fi inițiată cel mult o dată la doi ani, iar în primul și în ultimul an de mandat nu pot fi inițiate propuneri de demitere;

t6)        în termen de cel mult o lună de la demiterea Președintelui, se organizează alegeri pentru funcția vacantă; responsabil pentru organizarea alegerilor este secretarul general al filialei; interimatul funcției de Președinte este asigurat de către vicepreședinte ori de către membrul Consiliului Director cu cele mai multe voturi obținute la alegeri, dacă vicepreședintele nu-și poate exercita atribuțiile;

t7)        la propunerea Președintelui filialei ori a cel puțin o treime dintre membrii filialei, orice membru al Consiliului Director poate fi revocat din funcție, conform aceleiași proceduri descrisă mai sus;

t8)        nu poate fi inițiată simultan procedura de demitere a Președintelui și a secretarului general al filialei ori a Președintelui și a întregului Consiliu Director;

t9)        poate fi inițiată o procedură de demitere a întregului Consiliu Director, caz în care Președintele este responsabil pentru derularea procedurii.

 

Art. 18. – (1) Regulile privind organizarea și funcționarea Adunării Generale sunt următoarele:

a)    Adunarea Generală se întrunește în sesiune ordinară, anual, și în sesiune extraordinară, ori de câte ori este necesar, la convocarea Președintelui filialei județene a CPSGCOR sau la inițiativa a cel puțin unei treimi din numărul membrilor Consiliului Director;

b)    convocarea Adunării Generale se face cu cel puțin 5 zile calendaristice înaintea sesiunilor; în caz de maximă urgență, convocarea Adunării Generale, în sesiune extraordinară, se poate face cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte;

c)     convocarea se face în scris, se va transmite prin poșta electronică și va preciza ordinea de zi, data, ora și locul desfășurării sesiunii, comunicarea asigurându-se de către Președintele filialei județene a CPSGCOR cu sprijinul secretarului general al filialei; această convocare va fi adusă la cunoștința membrilor, secretari generali ai comunelor;

d)    sesiunea este statutar constituită dacă participă la aceasta cel puțin două treimi din numărul membrilor filialei județene; pentru determinarea numărului de membri pentru cvorum, fracțiunea rezultată din aplicarea raportului de două treimi se rotunjește la întreg, prin adaos;

e)    sesiunile sunt conduse de un prezidiu format din membrii Consiliului Director și Președinte; Președintele este președinte al prezidiului; în caz de indisponibilitate a Președintelui, atribuțiile acestuia sunt preluate de vicepreședinte, de secretarul general al filialei, sau de un membru al Consiliului Director, în această ordine;

f)      adunarea generală adoptă hotărâri sau recomandări, după caz, cu votul majorității membrilor prezenți la sesiunea respectivă; în cazul unui vot paritar, votul președintelui filialei este decisiv, iar în lipsa sa această prerogativă o are înlocuitorul său;

 

(2) Pentru eliminarea unui potențial blocaj în situația în care la prima convocare a Adunării Generale nu a fost asigurat cvorumul minim prevăzut la alin. (1) lit. d), se va proceda la o nouă convocare, caz în care Adunarea Generală este statutar constituită dacă participă cel puțin jumătate din numărul membrilor;

(3) Cea de-a doua convocare a Adunării Generale se efectuează după 10 zile calendaristice de la data primei convocări, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la această dată.

Art.19. – Hotărârile adoptate de Adunarea Generală, în limitele legii, a Statutului A.Co.R. și ale prezentului Regulament sunt obligatorii chiar și pentru membrii filialei județene a CPSGCOR care nu au fost reprezentați la Adunarea Generală sau pentru cei care au votat împotrivă.

Art. 20. – Hotărârile Adunării Generale se semnează de Președintele filialei județene a CPSGCOR, iar în lipsa acestuia, de cel care a avut calitatea de președinte al prezidiului, în condițiile art. 18 alin. (1) lit. e).

Art. 21. – Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale;

Art. 22. – (1) Președintele filialei are următoarele atribuții principale:

a)    prezintă Adunării Generale:

a1)      raportul de activitate pe perioada anterioară;

a2)      proiectul strategiei și a programelor generale ale filialei CPSGCOR;

b)    încheie acte juridice în numele și pe seama filialei județene a CPSGCOR, sau în numele și pe seama filialei județene A.Co.R, pe baza împuternicirii primite din partea președintelui filialei județene a A.Co.R.;

c)     organizează activități care să conducă la realizarea obiectivelor CPSGCOR, prin oricare dintre formele și mijloacele prevăzute la art. 8;

d)    adoptă declarații și recomandări în problemele ce intră în competența sa;

e)    colaborează și cooperează cu celelalte structuri asociative ale autorităților administrației publice locale sau ale funcționarilor publici din administrația publică locală constituite pe plan județean;

f)      asigură realizarea drepturilor și obligațiilor filialei județene a CPSGCOR în cadrul organismelor la care este asociată sau afiliată, precum și a măsurilor rezultate din documentele de aderare, afiliere, asociere, colaborare sau cooperare, după caz;

g)    îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în prezentul regulament sau stabilite de Adunarea Generală a filialei județene a CPSGCOR, respectiv cele prevăzute de Statutul A.Co.R. sau de hotărârile / deciziile / instrucțiunile / dispozițiile adoptate / emise de Adunarea Generală / Consiliul Director / Comitetul operativ / președintele filialei județene a A.Co.R..

h)    urmărește și asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului regulament, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală, a deciziilor adoptate de Consiliul Director;

i)       convoacă Consiliul Director al filialei județene, propune ordinea de zi, asigură condițiile necesare bunei desfășurări a ședințelor și conduce lucrările acestora;

j)       convoacă Adunările Generale ale filialei județene, propune ordinea de zi și asigură condițiile necesare bunei desfășurări a lucrărilor sesiunilor acestora;

k)     semnează actele și documentele adoptate de Adunarea Generală sau de Consiliul Director al filialei, după caz, precum și pe cele emise personal;

l)       stabilește, prin consultări cu ceilalți membri ai Consiliului Director, atribuțiile și responsabilitățile vicepreședintelui și a secretarului;

m)   exercită controlul și îndrumarea activității membrilor Consiliului Director;

n)    administrează patrimoniul filialei județene a CPSGCOR, în condițiile legii;

o)    asigură, în termen de 15 zile de la data încetării mandatului său, împreună cu secretarul general al filialei și cu Comisia de cenzori a filialei județene A.Co.R., predarea gestiunii patrimoniului, a arhivei și transmiterea informațiilor necesare bunei funcționări în continuare a filialei județene a CPSGCOR către noul Președinte. Predarea-primirea se face pe baza unui protocol de predare-primire la care se anexează liste de inventariere. Structura și conținutul protocolului se stabilesc prin decizie a Consiliului Director al Corpului;

p)    prezintă rapoarte privind activitatea filialei județene a CPSGCOR în ședințele Consiliului Director și ale Comitetului operativ ale filialei județene a A.Co.R., unde este invitat cu caracter permanent;

q)    exercită orice alte atribuții prevăzute de Regulament, stabilite de Adunarea Generală ori încredințate de Consiliul Director, după caz.

(2) În exercitarea atribuțiilor sale, Președintele filialei emite dispoziții sau recomandări, după caz.

(3) Lucrările de secretariat specifice sesiunilor Adunării Generale și ședințelor Consiliului Director se efectuează de către secretarul general al filialei, înlocuit sau ajutat de către unul dintre ceilalți membri ai Consiliului Director;

Art. 23. – (1) Regulile generale privind organizarea și funcționarea Consiliului Director al filialei județene sunt următoarele:

a)    Consiliul Director se întrunește, în ședință ordinară, semestrial și, în ședință extraordinară, ori de câte ori este necesar, la convocarea Președintelui sau la inițiativa a cel puțin o treime din numărul membrilor săi, inițiativă motivată, prezentată în scris Președintelui filialei;

b)    convocarea Consiliului Director se face cu cel puțin 5 zile calendaristice înaintea ședințelor. În caz de urgență, convocarea Consiliului Director, în ședință extraordinară, se poate face cu cel puțin o zi înainte;

c)     convocarea se face în scris, se transmite prin e-mail și precizează ordinea de zi, data, ora și locul desfășurării ședinței, comunicarea către membrii Consiliului Director asigurându-se de către Președintele filialei județene a CPSGCOR, cu sprijinul secretarului general al filialei;

d)    ședințele Consiliului Director sunt statutar constituite dacă sunt prezenți majoritatea membrilor săi;

e)    prezența membrilor Consiliului Director la ședință este obligatorie; în cazul în care un membru absentează de două ori consecutiv, fără motive temeinice, el poate fi sancționat în condițiile prezentului regulament;

f)      ședințele sunt conduse de Președintele filialei județene a CPSGCOR, iar, în lipsa acestuia, de vicepreședinte;

g)    Consiliul Director adoptă decizii sau recomandări, după caz, cu votul majorității celor prezenți; în cazul unui vot paritar se aplică în mod corespunzător prevederile art.18 alin. (1) lit. f) teza a doua;

h)    pentru eliminarea unui potențial blocaj din partea unor membri ai Consiliului Director, în situația în care la prima convocare a acestuia nu a fost asigurat cvorumul minim prevăzut la lit. d), se va proceda la o nouă convocare, caz în care ședința Consiliul Director este statutar constituită dacă participă cel puțin o treime din numărul membrilor acestuia, dar nu mai puțin de doi;

i)       cea de-a doua convocare a Consiliului Director se efectuează după 5 zile calendaristice de la data primei convocări, dar nu mai târziu de 15 de zile calendaristice de la această dată.

(2) Consiliul Director își elaborează regulamentul intern de funcționare, fără să aducă în vreun fel atingere dispozițiilor prevăzute în prezentul Regulament.

Art. 24. – Deciziile adoptate de Consiliul Director, în limitele legii și ale prezentului statut, sunt obligatorii pentru toți membrii filialei județene a CPSGCOR.

Art. 25. – Deciziile Consiliului Director se semnează de către Președintele filialei județene a CPSGCOR, iar în lipsa acestuia, de către înlocuitorul său.

Art. 26. – (1) Președintele filialei județene a CPSGCOR stabilește relațiile dintre structurile interne ale corpului profesional, precum și relațiile acestora cu organele statutare ale A.Co.R., cu terții și le poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele filialei județene a CPSGCOR.

(2) Activitatea curentă a filialei județene a CPSGCOR este asigurată de Președinte, precum și de persoanele desemnate de acesta în funcție de necesități, dar și de disponibilitatea colaboratorilor săi.

Art. 27. – (1) Controlul financiar intern al filialei județene a CPSGCOR este asigurat de Comisia de cenzori a filialei județene a A.Co.R..

(2) În realizarea competenței sale, Comisia de cenzori îndeplinește următoarele atribuții:

a)    verifică modul în care este administrat patrimoniul filialei județene a CPSGCOR;

b)    întocmește rapoarte și le prezintă adunărilor generale ale filialelor județene ale CPSGCOR și A.Co.R..

CAPITOLUL VII

Organele de conducere ale organizației naționale a CPSGCOR

 

Art. 28. – (1) Organele de conducere ale CPSGCOR sunt:

a)    Adunarea Generală a Corpului;

b)    Consiliul Director al Corpului;

c)     Președintele CPSGCOR.

 

(2) Controlul financiar intern este asigurat de către Comisia de cenzori a A.Co.R.

 

Art. 29. – (1) Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor Corpului, competența acesteia cuprinzând:

a)    stabilirea strategiei și a programelor generale ale CPSGCOR;

b)    alegerea Președintelui, prim-vicepreședintelui și a secretarilor generali ai Corpului;

c)     revocarea Președintelui, a prim-vicepreședintelui și a secretarilor generali ai Corpului, precum și efectuarea analizei activității acestora;

d)    efectuarea de propuneri privind modificarea și completarea prezentului Regulament;

e)    aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, preluate în/din situațiile financiare ale A.Co.R.;

f)      aprobarea raportului privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul precedent;

g)    înființarea de comisii în domenii pe care le apreciază ca fiind utile aducerii la îndeplinire a prezentului regulament;

h)    aprobarea acordurilor de aderare, afiliere, asociere, colaborare sau cooperare, după caz, la organizații internaționale;

i)       orice alte atribuții prevăzute de lege, de Statutul A.Co.R. și de prezentul Regulament.

 

(2) Atribuția prevăzută la alin. (1) lit. b) se realizează astfel:

a)    la orice adunare generală, este obligatoriu invitat președintele A.Co.R.;

b)    pentru prima adunare generală de alegeri, începând cu anul 2021, președintele A.Co.R. asigură organizarea și conducerea lucrărilor;

c)     pentru funcția de Președinte al Corpului poate candida orice secretar general membru al acestuia, dacă este susținut de către filiala județeană din care face parte și de către cel puțin alte două filiale județene; susținerea se dovedește prin declarația publică de susținere, semnată de către Președintele și de către cel puțin doi membri ai Consiliului Director al filialei județene susținătoare; o filială județeană nu poate susține decât un singur candidat pentru funcția de Președinte al Corpului;

d)    candidaturile la funcția de Președinte și susținerile minime se publică pe pagina de internet a Corpului, cu cel puțin 20 de zile înainte de data Adunării Generale;

e)    în cazul în care Președintele ales este și Președinte sau membru al Consiliului Director al unei filiale județene, acesta va demisiona din respectivele funcții județene, după ce a fost ales, pentru a putea prelua mandatul de președinte al Corpului.

Atât demisia, dacă este cazul, cât și validarea ca președinte al Corpului au loc în cadrul Adunării Generale de alegeri;

f)      Președintele Corpului nu face parte din Consiliul Director;

g)    Consiliul Director al Corpului are un număr maxim de 41 de membri și este format din președinții filialelor județene;

h)    dintre membrii Consiliului Director ai Corpului, prin vot direct, exprimat de către membrii Consiliului Director, se aleg prim-vicepreședintele și secretarii generali;

i)       Președintele Corpului este ales doar de către membrii consiliilor directoare ale filialelor județene, constituiți în Corp Electoral, care votează prin modalitatea de vot decisă de către Adunarea Generală (vot secret sau vot deschis sau vot online, după caz);

j)       fiecare filială județeană, indiferent de participarea efectivă a membrilor săi la adunarea generală, are un număr de voturi egal cu cel al numărului de membri ai consiliului director din filiala respectivă;

k)     în măsura în care, ulterior alegerilor din anul 2021, va putea fi asigurat votul electronic online în condiții de securitate cibernetică, iar Adunarea Generală a Corpului hotărăște astfel, dreptul de vot cu privire la alegerea Președintelui, a prim-vicepreședintelui și a secretarilor generali al Corpului va putea fi extins pentru fiecare membru al Corpului;

l)       pentru a fi ales Președinte din primul tur al alegerilor, un candidat trebuie să obțină majoritatea absolută a voturilor membrilor de drept ai Corpului Electoral. În cazul în care niciun candidat nu obține acest număr de voturi din primul tur, se va organiza al doilea tur de scrutin, la care participă primii doi candidați, care au obținut cele mai multe voturi.  La acest al doilea scrutin, este declarat ales candidatul care întrunește majoritatea voturilor exprimate.

m)     vicepreședinții pe regiuni (8 la număr) precum și secretarii pe regiuni provin din rândul membrilor Consiliului Director al Corpului și ocupă funcțiile potrivit următoarei proceduri:

la primul mandat ales în anul 2021, vicepreședintele unei regiuni este președintele filialei din regiune cu procentul cel mai mare de membri, raportat la numărul total de comune din județ; în caz de egalitate procentuală, primează numărul efectiv de membri; secretarul unei regiuni urmează aceeași procedură, fiind președintele filialei județene de pe locul al doilea.

începând cu al doilea mandat ales începând din anul 2021, funcția de vicepreședinte pe regiune, cât și cea de secretar pe regiune se asigură prin alegeri, dintre președinții filialelor respective. Au drept de vot la alegerea vicepreședintelui pe regiune, respectiv a secretarului pe regiune, toți membrii Consiliilor Directoare ale filialelor județene din regiunea respectivă. Alegerea vicepreședinților pe regiuni și a secretarilor pe regiuni se organizează în marja Adunării Generale în care au alegeri la nivelul Corpului.

n)    primul mandat al organelor de conducere ale CPSGCOR, alese în anul 2021, are durata de un an;

o)    al doilea mandat al organelor de conducere ale Corpului, alese după anul 2021, are durata egală cu timpul rămas până la termenul care se împlinește la trei luni după organizarea alegerilor locale generale următoare;

p)    din anul următoarelor alegeri locale generale, mandatul organelor de conducere ale Corpului este egal cu durata mandatului primarilor, iar Adunarea Generală de alegeri are loc în termen de maxim trei luni după data alegerilor locale generale;

q)    procedura de demitere a Președintelui și a membrilor aleși ai Consiliului Director al CPSGCOR:

q1)      pentru motive bine întemeiate, la propunerea a cel puțin o treime dintre filialele județene, se inițiază procedura de demitere a Președintelui Corpului; propunerea unei filiale județene se concretizează într-o adresă oficială, transmisă sub semnătura Președintelui filialei, în urma unui vot dat într-o Adunare Generală organizată pe această temă;

q2)      secretarii generali ai Corpului iau act, verifică conformitatea și publică, pe pagina de internet a asociației, propunerea de demitere, filialele care susțin propunerea și data Adunării Generale în care se va supune la vot propunerea;

q3)      data Adunării Generale nu poate fi stabilită mai târziu de o lună de la înregistrarea propunerii, dacă propunerea îndeplinește criteriul prevăzut la pct. q1);

q4)      pentru a putea fi demis Președintele, propunerea de demitere trebuie să întrunească majoritatea absolută a voturilor calculate potrivit numărului de membri ai Corpului Electoral, constituit potrivit prevederilor art. 29. alin. (2), aflate în vigoare la data inițierii propunerii de demitere;

q5)      o propunere de demitere nu poate fi inițiată în primul și în al doilea mandat al organelor de conducere, începând cu anul 2021; pentru mandatele următoare, o propunere de demitere poate fi inițiată cel mult o dată, iar în primul și în ultimul an de mandat nu pot fi inițiate propuneri de demitere;

q6)      în termen de cel mult o lună de la demiterea președintelui, se organizează alegeri pentru funcția vacantă; responsabil pentru organizarea alegerilor este prim-vicepreședintele; interimatul funcției de Președinte este asigurat de către prim-vicepreședinte ori de către secretarul general care a fost ales cu cel mai mare număr de voturi, dacă prim-vicepreședintele în funcție candidează pentru funcția de Președinte;

q7)      la propunerea Președintelui ori a cel puțin unei treimi dintre membrii Consiliului Director, prim-vicepreședintele ori secretarii generali pot fi revocați din funcție, prin decizie adoptată cu majoritatea absolută a voturilor membrilor Consiliului Director, sau cu majoritatea simplă a voturilor membrilor Corpului, după caz, în concordanță cu prevederile art. 29. Alin (2) aflate în vigoare la data inițierii procedurii de revocare;

Art. 30. – (1) Regulile privind organizarea și funcționarea Adunării Generale a Corpului sunt următoarele:

a)    Adunarea Generală se întrunește în sesiune ordinară, anual, și în sesiune extraordinară, ori de câte ori este necesar, la convocarea Președintelui Corpului sau la inițiativa a cel puțin unei treimi din numărul membrilor Consiliului Director;

b)    convocarea Adunării Generale se face cu cel puțin 15 zile calendaristice înaintea sesiunilor; în caz de maximă urgență, convocarea Adunării Generale, în sesiune extraordinară, se poate face cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte;

c)     convocarea Adunării Generale care are pe ordinea de zi alegerea Președintelui Corpului se face cu minim 30 de zile înaintea sesiunii;

d)    convocarea se face în scris, se publică pe pagina de internet a Corpului și se transmite prin e-mail membrilor și va preciza ordinea de zi, data, ora și locul desfășurării sesiunii, comunicarea asigurându-se de către Președintele CPSGCOR;

e)    sesiunea este statutar constituită dacă participă la aceasta reprezentanți din cel puțin două treimi din numărul filialelor județene și numai dacă aceștia sunt din cel puțin două treimi din numărul regiunilor de dezvoltare în care sunt constituite filiale județene. Pentru determinarea cvorumului, fracțiunea rezultată din aplicarea raportului de două treimi se rotunjește la întreg, prin adaos;

f)      sesiunile sunt conduse de un prezidiu format din 5 membri cu următoarea componență: Președintele Corpului – președinte al prezidiului, prim-vicepreședintele, trei vicepreședinți și un secretar general. Vicepreședinții și secretarii generali îndeplinesc, prin rotație, calitatea de membru al prezidiului. În caz de indisponibilitate a Președintelui, atribuțiile acestuia sunt preluate de prim-vicepreședinte, sau unul dintre vicepreședinți, cu respectarea regulii rotației în ordinea numerică a regiunilor de dezvoltare, sau de către unul dintre secretarii generali;

g)    Adunarea Generală adoptă hotărâri sau recomandări, după caz, cu votul majorității membrilor prezenți la sesiunea respectivă; în cazul unui vot paritar, votul Președintelui Corpului este decisiv, iar, în lipsa sa, această prerogativă o are președintele prezidiului care asigură conducerea sesiunii;

h)    prin excepție de la prevederile alineatului precedent, la Adunarea Generală de alegeri votul aparține Corpului Electoral, sau Consiliului Director, după caz, potrivit prevederilor în vigoare ale art. 29. Alin. (2).

(2) Pentru eliminarea unui potențial blocaj în situația în care la prima convocare a Adunării Generale nu a fost asigurat cvorumul minim prevăzut la alin. (1) lit. d), se va proceda la o nouă convocare, caz în care Adunarea Generală este statutar constituită dacă participă membri din cel puțin o treime din numărul filialelor județene și numai dacă aceștia sunt din cel puțin o treime din numărul regiunilor de dezvoltare în care sunt constituite filiale județene.

(3) Data celei de-a doua convocări a Adunării Generale se stabilește după 10 zile calendaristice de la data primei convocări, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la aceasta.

Art. 31. – Hotărârile adoptate de Adunarea Generală, în limitele legii, a Statutului A.Co.R. și ale prezentului Regulament sunt obligatorii chiar și pentru membrii CPSGCOR care nu au fost reprezentați la Adunarea Generală sau pentru cei care au votat împotrivă.

Art. 32. – Hotărârile Adunării Generale se semnează de președintele CPSGCOR, iar în lipsa acestuia, de către cel care a avut calitatea de președinte al prezidiului, în condițiile art. 30 alin. (1) lit. e).

Art. 33. – Președintele CPSGCOR nu face parte din Consiliul Director al Corpului.

Art. 34. – (1) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale și se compune din maxim 41 de membri, președinții filialelor județene aleși la nivelul reprezentativ județean, validați de către Adunarea Generală a Corpului, astfel încât să se asigure reprezentarea membrilor Corpului de la nivelul fiecărui județ.

(2) Componența Consiliului Director, pe funcții, este următoarea:

a)    prim-vicepreședintele, funcție aleasă;

b)    2 secretari generali, funcție aleasă;

c)     8 vicepreședinți – câte unul din fiecare regiune de dezvoltare, funcție de drept, stabilită prin algoritm, sau aleasă, după caz, potrivit art. 29. alin. (1) lit. m;

d)    8 secretari – câte unul din fiecare regiune de dezvoltare, funcție de drept, stabilită prin algoritm, sau aleasă, după caz, potrivit art. 29. alin. (1) lit. m;

e)    22 membri, funcție de drept.

(3) Mandatul unui membru al Consiliului Director încetează înainte de termen pentru oricare dintre situațiile prevăzute la art.11.

(4) În situația prevăzută la alin. (3) interimatul funcției de drept se asigură de către persoana care ocupă funcția de Președinte la nivelul filialei județene din care provine titularul căruia i-a încetat mandatul,persoană stabilită în urma procedurilor de alegeri de la nivelul filialei, desfășurate în termen de cel mult 40 de zile de la încetarea mandatului membrului Consiliului Director.

În cazul funcțiilor alese din cadrul Consiliului Director, funcția este ocupată interimar de către unul dintre membrii Consiliului Director, desemnat de către Președintele Corpului, până la prima Adunare Generală a Corpului, când se va proceda la alegeri pentru funcția vacantă.

(5) Mandatul persoanelor care sunt desemnate ori alese ca înlocuitori, pentru oricare dintre situațiile prevăzute la alin.(3), încheie mandatul precedentului membru.

 

Art. 35. – (1) Consiliul Director are următoarele atribuții principale:

a)    asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale;

b)    organizează activități care să conducă la realizarea obiectivelor CPSGCOR, prin oricare dintre formele și mijloacele prevăzute la art. 8;

c)     adoptă declarații și recomandări în problemele ce intră în competența sa;

d)    colaborează și cooperează cu celelalte structuri asociative ale autorităților administrației publice locale sau ale funcționarilor publici din administrația publică locală constituite pe plan național;

e)    asigură realizarea drepturilor și obligațiilor CPSGCOR în cadrul organismelor la care este asociată sau afiliată, precum și a măsurilor rezultate din documentele de aderare, afiliere, asociere, colaborare sau cooperare, după caz;

f)      îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în prezentul Regulament sau stabilite de Adunarea Generală a CPSGCOR, respectiv cele prevăzute de Statutul A.Co.R. sau de hotărârile / deciziile / instrucțiunile / dispozițiile adoptate / emise de către Adunarea Generală / Consiliul Director / Comitetul operativ / Președintele A.Co.R..

 

(2) Lucrările de secretariat specifice sesiunilor Adunării Generale și ședințelor Consiliului Director al Corpului se asigură de către unul dintre cei doi secretari generali din cadrul Consiliului Director cu respectarea regulii rotației.

Art. 36. – (1) Regulile generale privind organizarea și funcționarea Consiliului Director sunt următoarele:

a)    Consiliul Director se întrunește, în ședință ordinară, semestrial și, în ședință extraordinară, ori de câte ori este necesar, la convocarea Președintelui sau la inițiativa a cel puțin o treime din numărul membrilor săi, inițiativă motivată, prezentată în scris Președintelui CPSGCOR;

b)    convocarea Consiliului Director se face cu cel puțin 10 zile calendaristice înaintea ședințelor. În caz de maximă urgență, convocarea Consiliului Director, în ședință extraordinară, se poate face cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte;

c)     convocarea se face în scris și precizează ordinea de zi, data, ora și locul desfășurării ședinței, comunicarea către membrii Consiliului Director asigurându-se de către Președintele CPSGCOR, cu sprijinul secretarilor generali;

d)    ședințele Consiliului Director sunt statutar constituite dacă sunt prezenți majoritatea membrilor săi;

e)    prezența membrilor Consiliului Director la ședință este obligatorie; în cazul în care un membru absentează de două ori consecutiv, fără motive justificate, el poate fi sancționat cu pierderea calității de membru, în condițiile prezentului Regulament;

f)      ședințele sunt conduse de Președintele CPSGCOR, iar, în lipsa acestuia, de prim-vicepreședintele CPSGCOR;

g)    Consiliul Director adoptă decizii sau recomandări, după caz, cu votul a jumătate plus unu din numărul celor prezenți; în cazul unui vot paritar se aplică în mod corespunzător prevederile art. 30 alin. (1) lit. f) teza a doua;

h)    pentru eliminarea unui potențial blocaj din partea unor membri ai Consiliului Director, în situația în care la prima convocare a acestuia nu a fost asigurat cvorumul minim prevăzut la lit. d), se va proceda la o nouă convocare, caz în care ședința Consiliul Director este statutar constituită dacă participă cel puțin o treime din numărul membrilor Consiliului Director; pentru determinarea cvorumului necesar, fracțiunea rezultată din aplicarea raportului de o treime se rotunjește la întreg, prin adaos;

i)       data pentru cea de-a doua convocare a Consiliului Director se stabilește după 5 zile calendaristice de la data primei convocări, dar nu mai târziu de 15 de zile calendaristice de la aceasta.

(2) Consiliul Director își elaborează regulamentul intern de funcționare, fără să aducă în vreun fel atingere dispozițiilor prevăzute în prezentul regulament.

Art. 37. – Deciziile adoptate de Consiliul Director, în limitele legii și ale prezentului statut, sunt obligatorii pentru toți membrii CPSGCOR.

Art. 38. – Deciziile Consiliului Director se semnează de către Președintele CPSGCOR, iar în lipsa acestuia, de prim-vicepreședintele CPSGCOR.

Art. 39. – (1) Președintele CPSGCOR stabilește relațiile dintre structurile interne ale corpului profesional, precum și relațiile acestora cu organele statutare ale A.Co.R., cu terții și le poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele CPSGCOR.

(2) Activitatea curentă a CPSGCOR este asigurată de Președinte, precum și de persoanele desemnate de acesta în funcție de necesități, dar și de disponibilitatea colaboratorilor săi.

Art. 40. – (1) Președintele CPSGCOR are, în principal, următoarele atribuții și responsabilități:

a)    reprezintă, personal sau prin delegat, interesele CPSGCOR în relațiile cu persoanele fizice sau juridice din țară și din străinătate; desemnează persoanele din consiliul director al CPSGCOR sau din afara acestuia care fac parte din structura funcțională a oricăror entități la care CPSGCOR este membră ori din alte organisme naționale sau internaționale;

b)    urmărește și asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului Regulament, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală, precum și a deciziilor adoptate de Consiliul Director al Corpului;

c)     convoacă Consiliul Director al Corpului; propune ordinea de zi, asigură condițiile necesare bunei desfășurări a ședințelor și conduce lucrările acestuia;

d)    convoacă Adunările Generală a Corpului, propune ordinea de zi și asigură condițiile necesare bunei desfășurări a lucrărilor sesiunilor acesteia;

e)    semnează actele și documentele adoptate de Adunarea Generală sau de Consiliul Director al Corpului, după caz, precum și pe cele emise personal;

f)      stabilește, prin consultări cu ceilalți membri ai Consiliului Director, atribuțiile și responsabilitățile vicepreședinților, secretarilor generali și ale secretarilor, precum și pe cele ale compartimentelor la toate nivelurile organizatorice ale CPSGCOR;

g)    exercită controlul și îndrumarea activității membrilor Consiliului Director, precum și a tuturor compartimentelor la toate nivelurile organizatorice ale CPSGCOR;

h)    administrează patrimoniul CPSGCOR, în condițiile legii;

i)       asigură, în termen de 15 zile de la data încetării mandatului său, împreună cu Comisia de cenzori ai A.Co.R., predarea gestiunii patrimoniului, a arhivei și transmiterea informațiilor necesare bunei funcționări, în continuare, a CPSGCOR către noul Președinte; predarea-primirea se face pe baza unui protocol de predare-primire la care se anexează liste de inventariere; structura și conținutul protocolului se stabilesc prin decizie a Consiliului director al A.Co.R.;

j)       asigură păstrarea sigiliului CPSGCOR și încuviințează utilizarea acestuia de către alte persoane;

k)     nominalizează persoanele din cadrul Consiliului Director sau din afara acestuia care pot face obiectul acordării unor premii, decorații sau altor distincții de către orice entitate;

l)       prezintă rapoarte privind activitatea CPSGCOR în ședințele Consiliului Director și ale Comitetului operativ ale A.Co.R.;

m)   exercită orice alte atribuții prevăzute de statut, stabilite de Adunarea Generală ori încredințate de Consiliul Director al Corpului, după caz.

(3) În exercitarea atribuțiilor sale, Președintele emite dispoziții sau recomandări, după caz.

CAPITOLUL  VIII

Distincțiile CPSGCOR

 

Art. 41. – (1) CPSGCOR poate înființa categorii de distincții prin care să fie evidențiată activitatea unora dintre membrii săi ori activitatea unor alte persoane care, prin ceea ce fac, contribuie la atingerea obiectivelor Corpului. Forma, criteriile și modalitatea de acordare a distincțiilor sunt stabilite de către Consiliul Director, la propunerea Președintelui.

(2) Persoanelor cu merite deosebite, reprezentative pentru CPSGCOR, li se poate conferi titlul de Președinte de Onoare al CPSGCOR. Prin decizie a Consiliului Director se stabilesc criteriile potrivit cărora se poate conferi titlul de Președinte de Onoare al CPSGCOR, drepturile de care se bucură aceste persoane, precum și condițiile de pierdere sau de retragere a acestui titlu.

(3) Președinții de Onoare ai CPSGCOR prevăzuți la alin.(1) vor fi invitați, prin grija Președintelui în exercițiu, la toate sesiunile ordinare ale Adunării Generale a CPSGCOR și la ședințele ordinare al Consiliului Director al Corpului.

(4) Președinții de Onoare ai CPSGCOR, ori de câte ori participă la lucrările Adunării Generale sau ale Consiliului Director al Corpului, fac parte din prezidiu.

 

CAPITOLUL  IX

Categoriile de resurse patrimoniale ale CPSGCOR

 

Art. 42. – Veniturile CPSGCOR provin din:

a)    cotă-parte din cotizațiile anuale achitate de membrii A.Co.R. conform Hotărârii Adunării Generale ACoR privind stabilirea cotizației anuale datorate de membrii Asociației Comunelor din România;

b)    contribuții ale membrilor Corpului, potrivit hotărârii Adunării generale privind stabilirea cotizației anuale datorate de către membrii CPSGCOR;

c)     dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;

d)    donații, sponsorizări sau legate;

e)    resurse obținute de la bugetul de stat, de la bugetele locale sau de la alte bugete;

f)      venituri realizate din activitatea de organizare a seminariilor, a conferințelor, a cursurilor de perfecționare la care participă membri ai CPSGCOR;

g)    alte venituri, potrivit legii.

 

Art. 43. – (1) Controlul financiar intern al CPSGCOR este asigurat de Comisia de cenzori a A.Co.R..

(2) În realizarea competenței sale, Comisia de cenzori îndeplinește următoarele atribuții:

a)    verifică modul în care este administrat patrimoniul CPSGCOR;

b)    întocmește rapoarte și le prezintă Adunărilor Generale ale CPSGCOR și A.Co.R..

 

CAPITOLUL  X

Dispoziții finale

 

Art. 44. – Desființarea CPSGCOR se poate face numai prin decizia Consiliului Director al A.Co.R., conform Statutului și prevederilor legale.

Art. 45. – (1) La toate nivelurile organizatorice ale Corpului, mandatul organelor de conducere individuale sau colegiale se exercită în continuare, după expirarea termenului mandatului, stabilit potrivit de către prezentul Regulament, până la alegerea noilor structuri de conducere și predarea către acestea a prerogativelor.

(2) Prin decizie a Consiliului Director al Corpului, în mod excepțional, pot fi numite structuri de conducere interimare la nivelul unei filiale județene (Președinte și/sau Consiliu Director), după expirarea termenului mandatului structurilor filialei județene, dacă nu au fost organizate în termen alegerile la nivelul filialei, sau dacă acestea au fost organizate, dar nu au putut avea drept rezultat alegerea structurilor regulamentare.

(3) În situația prevăzută la alin. (2) structura interimară are obligația reorganizării filialei și organizării alegerilor în filială în termen de maxim 30 de zile.